Vyjádření pedagogické komory k otevření mateřských škol

Dle platné legislativy je uzavření i otevření mateřské školy plně v kompetenci ředitele školy. Do této kompetence přijatá krizová opatření nijak nezasáhla. Ředitel školy ale musí nejprve omezení nebo přerušení provozu MŠ projednat se zřizovatelem (ideální je, když se shodnou, ale pokud ne, konečné rozhodnutí a především zodpovědnost je plně na řediteli školy). To se týká i obnovení provozu MŠ.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

Tento výklad potvrzuje i ministerstvo školství na svém webu:

Mateřské školy
– Manuál k provozu mateřských škol je ke stažení ZDE. Pravidla týkající se nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující.
– Provoz MŠ vláda nezakázala. Uzavření či znovuotevření školy vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Ohledně podmínek pro přiznání ošetřovného se obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. – Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje omezení 15 dětí. Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školku, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. 
Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění.
– Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky.
– Pro lesní MŠ platí stejná pravidla jako pro MŠ běžné. Většina jejich činností je venku, nejsou však ve veřejném prostoru, ale na svém pozemku, proto nemusí mít roušku.
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Pedagogická komora připravila pro ředitele škol a rodiče editovatelnou verzi povinného čestného prohlášení, kterou naleznete v příloze tohoto e-mailu (společně s návrhem, co lze do tohoto dokumentu doplnit). Čestné prohlášení je povinné od 11.5.2020 nejen pro MŠ, které obnovují provozy, ale rovněž pro ZŠ. Podepisuje ho zákonný zástupce dítěte/žáka. Výklad k čestnému prohlášení si můžete přečíst zde: https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/cestne-prohlaseni-editovatelna-verze.html

Výše citovaná vyhláška umožňuje řediteli školy mateřskou školu nejen uzavřít, ale rovněž „omezit provoz“. Toho lze využít při otevírání MŠ, a to tak, že nebude provoz obnoven plně pro všechny děti a v režimu, který platil před uzavřením MŠ. Ředitel školy ale musí určit pravidla, která budou platit v době, kdy je v mateřské škole „omezený provoz“

Zároveň s otevřením mateřské školy bohužel přijdou všichni rodiče dle aktuálně platné legislativy o nárok na ošetřovné (pokud MŠ uzavřena nebyla, nemohli si o něj ani zažádat). Pedagogická komora to považuje za diskriminaci, protože rodiče neměli na rozhodnutí, zda se MŠ uzavře či nikoliv žádný vliv. Proto jsme dali podnět úřadu Veřejného ochránce práv, který ho přijal jako oprávněný a bude se jím zabývat. Paralelně o tomto problému intenzivně jedná vláda. Možná k tomu vláda vydá speciální opatření v průběhu května… Protože situace je značně nepřehledná a změny v legislativě přicházejí ze dne na den, doporučujeme otevírat mateřské školy až s prvním stupněm ZŠ, tedy od 25. 5. 2020.

Při chaosu, který aktuálně panuje, je obtížné vyznat se v tom, co je závazné a co jen doporučené. Proto jsme zpracovali přehled krizových opatření, která musejí školy dodržet (vše ostatní v manuálech a na webu MŠMT jsou pouze nezávazná doporučení…): https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/aktualni-tema-platna-krizova-opatreni.html

Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na naši petici k situaci v mateřských školách a ošetřovnému (budeme rádi, když ji podpoříte): https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/petice-za-jednoznacna-pravidla-pro.html

Nejaktuálnější informace k současné situaci naleznete vždy na volně přístupné facebookové stránce Pedagogické komoryhttps://www.facebook.com/PedagogickaKomora/

Vyjádření členů Pedagogické komory k aktuální situaci naleznete zde:
https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/pedagogicka-komora-skoly-v-dobe.html
https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/04/pedagogicka-komora-skoly-v-dobe.htmlhttps://www.pedagogicka-komora.cz/2020/04/aktualni-tema-stanoviska-k-planum-msmt.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *