Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy probíhá v době od 2. 5. do 16. 5. 2021

Vzhledem k mimořádným protiepidemickým opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

K zápisu do MŠ je třeba doložit tyto dokumenty:

(Evidenční list musí obsahovat vyjádření a potvrzení lékaře včetně doložení řádného očkování dítěte.)

3. Prostou kopii rodného listu dítěte

4. Prostou kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který podává žádost

Na dokumentech nesmí chybět podpisy zákonného zástupce dítěte. Pokud nemáte možnost vytisknout si tiskopisy zde, případně kopírovat vlastní dokumenty, tak kontaktujte ředitelku školy (telefon: 723 345 317, email: skolanovavenn@seznam.cz) nebo učitelku MŠ Kateřinu Krásnou (telefon: 723 336 099) a tiskopisy si můžete po předchozí domluvě ve škole vyzvednout, a následně také odevzdat.

Doklady se podávají:

  • datovou schránkou (ID datová schránka školy: e94pe7k)
  • emailem (s elektronickým podpisem)
  • poštou
  • osobně vložíte do poštovní schránky u vchodu školy, případně předáte po předchozí domluvě ve škole osobně učitelce MŠ nebo ředitelce

Důležité informace o zápisu:

Po doručení žádosti vám bude přiděleno a zasláno (emailem nebo poštou) registrační číslo.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka školy dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád do 30 dnů od podání žádosti. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na hlavních vchodových dveřích školy a na webu školy po dobu 15 dnů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34 b školského zákona).

Doložení řádného očkování dítěte je podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud bude v červnu situace z epidemiologického hlediska příznivá, uspořádáme pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *