Oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠD v době hlavních prázdnin

Po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude přerušen provoz mateřské školy a školní družiny v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024.

Mateřská škola – přerušení provozu od 8. 7. 2024 do 16. 8.2024, tj. 6 týdnů (provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 19. 8. 2024)

Výše úplaty pro přihlášené děti k prázdninovému provozu v mateřské škole v měsíci červenci 2024 je stanovena na 100,- Kč a v měsíci srpnu 2024 je stanovena na 200,- Kč.

Školní družina – přerušení provozu po celou dobu hlavních prázdnin (1. 7. 2024 – 30. 8. 2024).

Zahájení školního roku 2024/2025 je v pondělí 2. 9. 2024

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na čtvrtek 9. 5. 2024 a pátek 10. 5. 2024 ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických.

Provoz školní družiny bude v tuto dobu se souhlasem zřizovatele přerušen. Mateřská škola bude v provozu.

 Mgr. Jana Fialová,  ředitelka školy

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 2. května 2024 od 13 hodin do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Přihlášku a evidenční list si vyzvedněte od 1. 4. do 26. 4. 2024 v MŠ u paní učitelky Dany Kadeřávkové.

Pro děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou 5 a více let je předškolní vzdělávání povinné.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do mateřské školy v tomto termínu, lze si domluvit s ředitelkou termín náhradní.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přinese zákonný zástupce:

· Vyplněnou přihlášku do MŠ, včetně kontaktů a e-mailové adresy.

· Doložení řádného očkování dítěte – vyplněný evidenční list a potvrzený pediatrem. Nemusí dokládat děti v povinném předškolním vzdělávání, které dovrší 5 let k 31. 8. 2024.

· Rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie a svůj občanský průkaz.

· Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce). U cizinců doklad o délce pobytu v ČR.

Neformální setkání s rodiči budoucích předškoláčků se uskuteční v červnu. Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka

Zápis do základní školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

  • ve čtvrtek 4. dubna 2024 
  • od 13, 00 do 16, 00 hodin 
  • v modré třídě ZŠ

Upřednostňujeme rezervaci času zápisu:

  • pokud dítě navštěvuje MŠ Nová Ves nad Nisou, rezervujte čas přímo ve školce u paní učitelky Dany Kadeřávkové
  • pokud dítě nenavštěvuje MŠ Nová Ves nad Nisou rezervujte čas telefonicky u paní ředitelky Mgr. Jany Fialové na telefonním čísle 723345317

V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do 1. ročníku v tomto termínu, lze si domluvit s paní ředitelkou termín náhradní.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku, k zápisu do školy. Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizí státní příslušníci povolení k pobytu. 

Neformální setkání s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu.

Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se moc těšíme!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka

Oznámení o provozu během jarních prázdnin

V době jarních prázdnin, které jsou stanoveny na 26. 2. – 1. 3. 2024 nebude školní družina v provozu.

Mateřská škola bude v omezeném provozu pro přihlášené děti, obě oddělení budou sloučeny do třídy Žabiček.