Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že od pondělí 4. ledna 2021 se prezenční výuky účastní pouze žáci 1.,2. a 5. ročníku.

K tomuto datu jsou všichni žáci 1., 2. a 5. ročníku přihlášeni na obědy.

Pokud nemáte zájem o obědy, je nutné je odhlásit.   

Distanční výuka pro žáky 3. a 4. ročníku.

Tato výuka probíhá v prostředí v Google Classroom. Třídní učitelka Mgr. Zuzana Krupková organizuje online hodiny v prostředí Meet, kde také žákům zadává práci. Hodnocení práce provádí zpětnou vazbou v Google Classroom.

Žáci mají povinnost

Účastnit se on-line hodin, vypracovat a odevzdat úkoly v termínu. V případě, že žák nemá možnost připojení k internetu, má povinnost domluvit se s třídní učitelkou a vyzvedne si úkoly vytištěné ve škole a v termínu je vypracované ve škole odevzdá.

Rodiče mají povinnost

Omluvit žáka do 3 pracovních dnů, pokud žák ze zdravotních, nebo jiných závažných důvodů nesplnil úkol, nebo se nezúčastnil videokonference. V případě nemoci omluvte žáka u třídní učitelky. Neomluvené absence jsou evidovány jako neomluvené hodiny. Nevypracované úkoly hodnoceny nedostatečnou známkou jako při běžné výuce.

Žáci, kteří mají distanční výuku mají obědy od 4. 1. 2021 odhlášeny! 

Tito žáci si mohou obědy přihlásit sami a jídlo odebrat do jídlonosiče od 11:00 do 11:15 hodin.

Podmínky pro účast na prezenční výuce

  • Žák nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění.
  • V případě, že žákovi bude nařízena karanténa nebo bude žák pozitivně testován, jsou rodiče povinni o této skutečnosti okamžitě informovat školu!
  • Provoz školy bude probíhat za dodržování přísných hygienických podmínek. Do školy mají povolen vstup pouze žáci a zaměstnanci školy, třetí osoby pouze na nezbytně nutnou dobu po domluvě se zaměstnancem školy.
  • Všichni žáci i pracovníci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku, sejmout ji mohou pouze v době konzumace jídla nebo pití.

Všichni věříme, že se brzy školní život vrátí do běžných kolejí.

Děkuji všem rodičům i žákům za skvělé zvládání výuky na dálku a za vzdálenou spolupráci a komunikaci a přeji Vám všem hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu školských zařízení

Provoz ZŠ od 18. listopadu

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji vám za spolupráci se školou v období distanční výuky, vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který věnujete se svými dětmi učení.  Vím, jak náročné období to pro nás všechny je. Chválím také odpovědný a aktivní přístup většiny našich žáků k distančnímu vzdělávání.

Informace k výuce od 18. listopadu se pro jednotlivé ročníky liší a byly zaslány všem rodičům e-mailem.

Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020Třídní schůzky ZŠ

Mimořádná opatření nám neumožňují konání třídních schůzek ve škole, z tohoto důvodu se ruší. Rodiče budou o výsledcích vzdělávání žáků informováni v žákovských knížkách, kde budou zapsány po návratu žáků do školy. Informovat se můžete také náhradním způsobem, využít konzultační hodiny s učitelkami (telefonní čísla na učitelky jsou stejná, jako při on-line výuce):

Mgr. Jana Fialová – pondělí 23. 11. – 16 – 18 hodin

Mgr. Zuzana Krupková – pondělí 23. 11. – 16 – 18 hodin

Mgr. Monika Hrdličková – úterý 24. 11. – 16 – 18 hodin

Mgr. Helena Lánská – úterý 24. 11. – 17 – 19 hodin

Individuální konzultační hodiny v ZŠ

Od 18. listopadu jsou umožněny individuální konzultace učitel – žák (může být přítomen i zákonný zástupce žáka). Tyto konzultace jsou určeny pro žáky v distanční výuce. Konkrétní termín a téma je nutno domlouvat s vyučující ve 3. a 4. ročníku Mgr. Zuzanou Krupkovou. Tyto konzultace jsou vhodné také pro pedagogickou intervenci a pomoc asistentky dítěti se SVP.

Soutěž ve sběru kaštanů

Zahajujeme soutěž ve sběru kaštanů.

Suché a zvážené kaštany nechávejte v neprotrhnutelných obalech ve vestibulu školy (za hlavními dveřmi). Odevzdané množství hlaste školnici paní Gajakové.

Soutěž s panem Popelou

I letos zahajujeme soutěž ve sběru starého papíru.

Vytříděný a zvážený papír se odevzdává po domluvě se školnicí paní Gajakovou. Větší množství se skládá přímo do sklepa – bočním vchodem.

Příspěvky SRPŠ

Příspěvky SRPŠ zasílejte na číslo účtu: 2501479557/2010.

Platba za první pololetí činí 800 Kč a skládá se z: 100 Kč odhlasovaný členský příspěvek + 200 Kč finanční dar + 500 Kč záloha na kulturní akce jako jsou návštěvy divadla, exkurze, ekologická výuka apod.