Uzavření základní školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ode dne 11. března 2020 přerušuje školní docházka žáků základní školy.

Rodičům žáků, kteří budou v souvislosti s tímto opatřením žádat o ošetřování člena rodiny, bude potvrzení pro OSSZ vydáváno od pondělí 16. března 2020 v kanceláři ředitelky školy.

Zápis dětí do ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13 do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Zápis se bude skládat z řízeného rozhovoru a krátké praktické části.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v úterý 5. května 2020 od 13 hodin do 16 hodin ve třídě ZŠ.

Přihlášky si vyzvedněte od 1. 4. do 30. 4. 2020 v MŠ.  Přihláška musí být vyplněna čitelně a potvrzena od dětského lékaře (povinné očkování).

Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 5 a více let je předškolní vzdělávání povinné.

Vstupujeme do projektu Děti na startu

Celonárodní projekt “Děti na startu” je věnovaný dětem ve věku 4 – 9 let.
Jedná se  o děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak.
V naší škole budou do projektu zařazeni jak žáci ZŠ, kteří navštěvují školní družinu, tak děti z MŠ. Sportovní aktivity budou probíhat v dopoledních hodinách pro děti z mateřské školy a pro žáky základní školy v době provozu školní družiny. Je třeba odevzdat ve škole vyplněnou registrační přihlášku a zaplatiti registrační poplatek 100 Kč na účet SRPŠ číslo: 2501479557/2010 do konce prosince.

Dále nabízíme možnost rozšíření projektu v podobě sportovního kroužku, který by v případě zájmu probíhal po skončení provozu mateřské školy a školní družiny pod dohledem odborné lektorky. Za tento kroužek je stanoven poplatek ve výši 1000 Kč na pololetí (leden-červen). Zájem o tento kroužek zapište na seznam visící na nástěnce před jídelnou.

O projektu

Aktivity v rámci tohoto projektu pro nás zajišťuje FSA – Fitstudio Sportovních Aktivit Jany Boučkové.

FSA – Fitstudio Sportovních Aktivit Jany Boučkové je již po čtvrtstoletí stabilním ambasadorem sportování dětí i dospělých v Libereckém kraji. Nejaktivnější jsme na Železnobrodsku a Semilsku, ale ani žádný jiný kout domovského kraje nám není dost vzdálený. Kromě aktivit spojených s profesionálním závoděním v aerobic a fitness na národní i mezinárodní úrovni – vždyť nás taky vede mistryně světa – je naší stěžejní činností práce s dětmi a mládeží. V rámci našich kurzů „Děti na startu“ a „Sportmánie“ pracujeme s dětmi od útlého věku až téměř do dospělosti. Všichni jsou bez rozdílu zapojeni do nesoutěžních – v případě zájmu i soutěžních – aktivit, které jsou kromě rozvoje pohybových dovedností rovněž účinnou prevencí nežádoucích společenských jevů. Díky týmu našich profesionálních a pravidelně vzdělávaných lektorů, nabízíme vše, nač si jen vzpomenete. Spoustu podrobných informací pak najdete na webových stránkách FSA www.FITSTUDIO.cz