Možnost vyzvednutí učebnic

Pokud si potřebujete ve škole vyzvednout učebnice, máte možnost v pondělí 23. března mezi 10 a 12 hodinou. Zvoňte na ředitelnu. Učebnice budou připravené ve vestibulu školy. Pokud vám uvedený čas nevyhovuje, domluvte si individuální vyzvednutí na tel. : 723 345 317 – ředitelka školy.

Vyjádření ředitelky školy

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností ZŠ a MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

  • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici v Liberci
  • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
  • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu v Liberci

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 16. 3. 2020

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

Žádosti o ošetřovné

S ohledem na nařízení vlády o omezení volného pohybu osob budeme Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení přijímat pouze elektronicky.

Ideálně vyplňte interaktivní žádost na ePortálu ČSSZ (bývá přetíženo), nebo vytiskněte formulář žádosti umístěný níže, vyplňte, nascanujte do formátu PDF a zašlete na email skolanovavesnn@seznam.cz . Potvrzený formulář vám zašleme zpět e-mailem. Ten si sami vytisknete a odevzdáte.

Pokud nemáte možnost tisku, zašlete e-mailem žádost o vyplnění formuláře. Do těla zprávy napište jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, a datum od kdy požadujete podpůrčí dobu. Potvrzená žádost vám bude zaslána na uvedenou adresu poštou.

Pokud si s elektronickou komunikací nedokážete poradit, kontaktujte ředitelku školy a domluvte si další individuální postup.

Děkujeme za pochopení a vyzýváme k dodržování vládních nařízení. Jen tak se budeme moci brzy vrátit k běžnému životu.

Bude-li ošetřovné překračovat do následujícího měsíce, vytiskněte, osobně vyplňte a odevzdejte zaměstnavateli tento formulář. Již není třeba potvrzení školy.

Uzavření mateřské školy

Dne 12. března 2020 zřizovatel školy rozhodl o celkovém uzavření našeho zařízení s platností od pondělí 16. března do odvolání.

V souvislosti s mimořádným opatřením státu týkajícím se šířením koronaviru COVID-19 vedení obce rozhodlo, stejně jako Magistrát města Jablonce nad Nisou, o úplném uzavření Základní a mateřské školy Nová Ves nad Nisou.

Vláda vyhlásila nouzový stav.

Nouzový stav v Česku platí od čtvrtka 12. března 14 hodin po dobu 30 dnů.
Krizová opatření budou definovaná samostatným usnesením vlády. Aktuální informace jsou na webech ministerstva vnitraministerstva zahraničních věcí a ministerstva zdravotnictví.

Od pondělí 16. března budou na webu uveřejněné domácí úkoly pro žáky základní školy.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení budou přijímány pouze elektronicky.

Interaktivní žádost naleznete na ePortálu ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy , při vyplňování žádosti postupujte dle následujících pokynů.

V případech, kdy aktuálně probíhají jarní prázdniny, začíná běh podpůrčí doby až ode dne, kdy měla být škola po prázdninách otevřena. Pro vyplňování je k dispozici interaktivní formulář, nebo v PDF. V části „do“ je možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“. Vyplněný formulář škola zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy). Ten jej může zaměstnavateli opět poslat elektronicky.

Kontaktní e-mail: skolanovavesnn@seznam.cz

Uzavření základní školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ode dne 11. března 2020 přerušuje školní docházka žáků základní školy.

Rodičům žáků, kteří budou v souvislosti s tímto opatřením žádat o ošetřování člena rodiny, bude potvrzení pro OSSZ vydáváno od pondělí 16. března 2020 v kanceláři ředitelky školy.

Zápis dětí do ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13 do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Zápis se bude skládat z řízeného rozhovoru a krátké praktické části.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v úterý 5. května 2020 od 13 hodin do 16 hodin ve třídě ZŠ.

Přihlášky si vyzvedněte od 1. 4. do 30. 4. 2020 v MŠ.  Přihláška musí být vyplněna čitelně a potvrzena od dětského lékaře (povinné očkování).

Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 5 a více let je předškolní vzdělávání povinné.

Vstupujeme do projektu Děti na startu

Celonárodní projekt „Děti na startu“ je věnovaný dětem ve věku 4 – 9 let.
Jedná se  o děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak.
V naší škole budou do projektu zařazeni jak žáci ZŠ, kteří navštěvují školní družinu, tak děti z MŠ. Sportovní aktivity budou probíhat v dopoledních hodinách pro děti z mateřské školy a pro žáky základní školy v době provozu školní družiny. Je třeba odevzdat ve škole vyplněnou registrační přihlášku a zaplatiti registrační poplatek 100 Kč na účet SRPŠ číslo: 2501479557/2010 do konce prosince.

Dále nabízíme možnost rozšíření projektu v podobě sportovního kroužku, který by v případě zájmu probíhal po skončení provozu mateřské školy a školní družiny pod dohledem odborné lektorky. Za tento kroužek je stanoven poplatek ve výši 1000 Kč na pololetí (leden-červen). Zájem o tento kroužek zapište na seznam visící na nástěnce před jídelnou.

O projektu

Aktivity v rámci tohoto projektu pro nás zajišťuje FSA – Fitstudio Sportovních Aktivit Jany Boučkové.

FSA – Fitstudio Sportovních Aktivit Jany Boučkové je již po čtvrtstoletí stabilním ambasadorem sportování dětí i dospělých v Libereckém kraji. Nejaktivnější jsme na Železnobrodsku a Semilsku, ale ani žádný jiný kout domovského kraje nám není dost vzdálený. Kromě aktivit spojených s profesionálním závoděním v aerobic a fitness na národní i mezinárodní úrovni – vždyť nás taky vede mistryně světa – je naší stěžejní činností práce s dětmi a mládeží. V rámci našich kurzů „Děti na startu“ a „Sportmánie“ pracujeme s dětmi od útlého věku až téměř do dospělosti. Všichni jsou bez rozdílu zapojeni do nesoutěžních – v případě zájmu i soutěžních – aktivit, které jsou kromě rozvoje pohybových dovedností rovněž účinnou prevencí nežádoucích společenských jevů. Díky týmu našich profesionálních a pravidelně vzdělávaných lektorů, nabízíme vše, nač si jen vzpomenete. Spoustu podrobných informací pak najdete na webových stránkách FSA www.FITSTUDIO.cz