Obnovení běžného provozu mateřské školy

Od pondělí 3. 5. obnovujeme běžný provoz mateřské školy. Do školky mohou přijít všechny děti, nebudou podstupovat testování na Covid 19 a nemusí nosit ochranu dýchacích cest.

Doprovod musí nadále dodržovat nařízená hygienická pravidla – vstup do budovy pouze v respirátoru, dodržovat rozestupy, dezinfikovat si ruce. Děkujeme za pochopení.

Provoz mateřské školy během letních prázdnin

Oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠD v době hlavních prázdnin

Po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude přerušen provoz mateřské školy a školní družiny v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

Mateřská škola – přerušení provozu na 6 týdnů: v době od 12. 7. 2021 do 22. 8.2021 (provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 23. 8. 2021

Výše úplaty pro přihlášené děti k prázdninovému provozu v mateřské škole v měsíci červenci i v měsíci srpnu 2021 je stanovena na 150,- Kč.

Školní družina – přerušení provozu po celou dobu hlavních prázdnin (1. 7. 2021 – 31. 8. 2021).

Zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1. 9. 2021

Prosíme rodiče, aby do formuláře, který bude umístěn na nástěnce ve vestibulu školy zapsali, zda mají či nemají zájem o umístění dítěte do MŠ o letních prázdninách a to nejpozději do 14. 5. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Obnovení provozu MŠ

V pondělí 12. dubna obnovujeme provoz mateřské školy pro děti předškolního věku a děti vybraných profesních skupin. Příslušnost k vybrané profesi doloží škole zákonný zástupce dítěte potvrzením od zaměstnavatele. Za příslušnost k vybraným profesím lze považovat i skutečnost, kdy k této profesi náleží jen jeden z rodičů.

Děti nemusí ve školce nosit ochranu dýchacích test, testování je však povinné. Antigenní testování budeme provádět dle platných nařízení každé pondělí a čtvrtek. Obdrželi jsme testy, které se provádí výtěrem z krajní části nosu. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem za přítomnosti a asistence rodiče. Proškolení zaměstnanci školy budou vykonávat pouze dozor. Testování bude probíhat v tělocvičně ihned po příchodu dítěte do budovy v čase 6.30 hod. – 8.30 hod. Po testování je rodičům vstup do dalších prostor školy zakázán. Počítejte s tím, že se rodič v testovací den ve škole zdrží cca 20. minut. (vyčká výsledku testu).

manuál k testování

instruktážní video

Pokud dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu testování podstoupit v době k testování určené (ranní návštěva lékaře a pod.), musí tuto skutečnost nahlásit učitelce, která zajistí dodatečné otestování. Neotestované dítě nesmí do vnitřních prostor školy vstupovat.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění -19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. K dispozici je formulář, který potvrdí praktický lékař.

formulář potvrzeni o izolaci

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění covid-19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Žádáme rodiče o nahlášení docházky dítěte do MŠ, pokud možno v pátek 9. 4. 2021.

Prosíme rodiče, aby nám byli nápomocní. I pro nás je tato situace nová. Věříme, že se nám společně podaří veškeré komplikace zvládnout tak, aby bylo dětem ve školce co nejpříjemněji.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na učitelky, případně na ředitelku školy (telefon 723 345 317).

Podrobné informace najdete na www.msmt.cz, pro dotazy můžete využít i email: koronavirus@msmt.cz, případně zavolat na MŠMT na telefonní čísla: + 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114

Informace k návratu žáků ZŠ k prezenční výuce

V pondělí 12. dubna bude zahájena prezenční výuka žáků základní školy. Jako malotřídní škola máme výjimku ze stanovené rotační výuky a žáci naší školy budou do školy docházet každý pracovní den. Budeme dodržovat přísná hygienická opatření včetně povinného neinvazivního testování. Antigenní testování budeme provádět dle platných nařízení každé pondělí a čtvrtek. Obdrželi jsme testy, které se provádí výtěrem z krajní části nosu. Testování bude probíhat samoodběrem, proškolení zaměstnanci školy budou při testování vykonávat pouze dozor. Umožňujeme rodičům asistenci při testování, které bude probíhat v tělocvičně ihned po příchodu dítěte do budovy v čase 6.15 hod. – 7.30 hod. Po testování je rodičům vstup do dalších prostor školy zakázán. Žáci ZŠ se k testování dostaví nejpozději v 7.30 hodin.

manuál k testování

instruktážní video

Pokud žák nemůže z jakéhokoliv důvodu testování podstoupit v době k testování určené (ranní návštěva lékaře a pod.), musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce, která zajistí dodatečné otestování. Neotestovaný žák nesmí do vnitřních prostor školy vstupovat.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění -19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. K dispozici je formulář, který potvrdí praktický lékař.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění covid-19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Žáci jsou povinni nosit po celou dobu ve škole alespoň chirurgickou roušku. Ostatní zaměstnanci respirátor. Myslete prosím na to, že se rouška může během vyučování poškodit, dávejte dětem s sebou náhradní.

Prosíme rodiče, aby nám byli nápomocní. I pro nás je tato situace nová. Věříme, že se nám společně podaří veškeré komplikace zvládnout tak, aby bylo dětem ve škole co nejpříjemněji.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na třídní učitelky, případně na ředitelku školy (telefon 723 345 317).

Podrobné informace najdete na www.msmt.cz, pro dotazy můžete využít i email: koronavirus@msmt.cz, případně zavolat na MŠMT na telefonní čísla: + 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114

Velikonoční zajíček

Vážení rodiče a milé děti, chtěli bychom alespoň trochu zpříjemnit našim dětem a žáčkům dobu, kdy nemůžou chodit do školy a školky a účastnit se aktivit, které ve škole normálně pořádáme. Rozhodli jsme se, že připravíme pro všechny děti balíčky od “Zajíčka”, na které nám finančně přispělo SRPŠ – děkujeme. 
Balíčky budou k vyzvednutí ve vestibulu školy ve středu 31. března 2021 v čase od 9, 00 – 14, 00 hodin. Vydávat je budou zaměstnanci školy (zvoňte na školní jídelnu). Prosíme o dodržování platných hygienických předpisů.
Pokud si někdo v tomto čase opravdu nestihne velikonoční balíček vyzvednout, bude si možné jej na své jméno vyzvednout po 14, 00 hodině až do 18, 00 hodin ve vinotéce “Viva la vina” u paní Mirky Pošíkové, které tímto velmi děkuji. 
Přeji Vám i celé vaší rodině krásné prožití velikonočních svátků, hlavně hodně pohody a zdraví.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy probíhá v době od 2. 5. do 16. 5. 2021

Vzhledem k mimořádným protiepidemickým opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

K zápisu do MŠ je třeba doložit tyto dokumenty:

(Evidenční list musí obsahovat vyjádření a potvrzení lékaře včetně doložení řádného očkování dítěte.)

3. Prostou kopii rodného listu dítěte

4. Prostou kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který podává žádost

Na dokumentech nesmí chybět podpisy zákonného zástupce dítěte. Pokud nemáte možnost vytisknout si tiskopisy zde, případně kopírovat vlastní dokumenty, tak kontaktujte ředitelku školy (telefon: 723 345 317, email: skolanovavenn@seznam.cz) nebo učitelku MŠ Kateřinu Krásnou (telefon: 723 336 099) a tiskopisy si můžete po předchozí domluvě ve škole vyzvednout, a následně také odevzdat.

Doklady se podávají:

 • datovou schránkou (ID datová schránka školy: e94pe7k)
 • emailem (s elektronickým podpisem)
 • poštou
 • osobně vložíte do poštovní schránky u vchodu školy, případně předáte po předchozí domluvě ve škole osobně učitelce MŠ nebo ředitelce

Důležité informace o zápisu:

Po doručení žádosti vám bude přiděleno a zasláno (emailem nebo poštou) registrační číslo.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka školy dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád do 30 dnů od podání žádosti. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na hlavních vchodových dveřích školy a na webu školy po dobu 15 dnů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34 b školského zákona).

Doložení řádného očkování dítěte je podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud bude v červnu situace z epidemiologického hlediska příznivá, uspořádáme pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.   Z důvodu mimořádných protiepidemických opatření bez přítomnosti dětí a rodičů.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž přihlásí k zápisu a taktéž i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do 1. ročníku základní školy:

Rodný list dítěte a svůj OP (scan, kopie), u cizinců pas a povolení k pobytu

Pokud nemáte možnost si dokumenty zde vytisknout, lze si je po předchozí domluvě vyzvednout ve škole u učitelky MŠ Dany Kadeřávkové (telefon: 777 095 058), nebo u ředitelky školy.

Vyplněné dokumenty rodiče odešlou – nejlépe do 14. dubna 2021 do školy (po domluvě s ředitelkou školy bude akceptován i pozdější termín).

Máte možnost dokumenty zaslat:

 • poštou
 • datovou schránkou (ID datová schránka: e94pe7k)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen obyčejný email)
 • osobně vloží do poštovní schránky u vchodu školy, případně po domluvě předá učitelce MŠ nebo ředitelce.

Další záležitosti a informace k zápisu budou řešeny jen s těmi, kteří zašlou dokumenty potřebné k přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Ve školním roce 2021/2022 bude probíhat výuka i nadále ve třech třídách (Malotřídní základní škola s I. stupněm ZŠ se třemi třídami). Všechny pomůcky a potřeby naši prvňáčci dostanou z finančních prostředků od zřizovatele a MŠMT.

 • Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
 • Úspěchy našich žáků ve vzdělávání v národním testování SCIO (více na webu školy)
 • Postupné vylepšování exteriéru i interiéru školy (nový nábytek ve třídách…atd.)
 • Sport – každý školní rok: plavecký výcvik, výuka bruslení, lyžařský kurz (SKI areál Ještěd), Děti na startu (hry všestrannosti), na škole kroužek „Mažoretky“
 • Environmentální a ekologická výchova (eko centra, projektové dny, soutěže atd.)
 • Šablony II – nový interaktivní panel, tablety, počítače – používané denně ve výuce
 • Práce s žáky se specifickými výukovými problémy (integrace, inkluze)
 • Rodinné prostředí – vytváření kladného postoje ke kamarádům a k místu, kde žijeme
 • Školní družina pro všechny žáky 1. – 5. ročníku, provoz 6, 15–16, 30 hodin.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole pro zapsané děti a jejich rodiče i motivační část zápisu, aby o ni nepřišli. Bude zaměřena na seznámení se s prostředím školy, výukovým programem, učiteli a prostory školy.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Přerušení provozu MŠ i ZŠ

Na základě vládních opatření přerušujeme k 1. 3. provoz MŠ i ZŠ.

Aktuální informace MŠMT naleznete na odkazu níže.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Žáci 3. a 4. ročníku pokračují v distanční výuce jako doposud.

Žáci 1,, 2. a 5. ročníku opět zahájí distanční výuku v pondělí 1. 3. v režimu jako na podzim. Konkrétní informace obdrží žáci od vyučujících učitelek.

Třída MŠ Sovičky: většina dětí má povinné předškolní vzdělávání. Rodiče budou kontaktováni paní učitelkou.

Třída MŠ Žabičky: učitelky vypracují inspirace na domácí aktivity, které budou k dispozici na webových stránkách, popřípadě po domluvě zaslány e-mailem.

Stravování: Žákům s distanční výukou jsou obědy automaticky odhlášeny. Rodiče žáků, kteří mají zájem o školní dotované stravování musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí stravování do 28. 2. na tel.: 773 655 128 nebo 723 336 221. V případě malého zájmu nebude školní kuchyně v provozu. Děkujeme za pochopení.

Informace k ošetřovnému naleznete zde. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.