Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy probíhá v době od 2. 5. do 16. 5. 2021

Vzhledem k mimořádným protiepidemickým opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

K zápisu do MŠ je třeba doložit tyto dokumenty:

(Evidenční list musí obsahovat vyjádření a potvrzení lékaře včetně doložení řádného očkování dítěte.)

3. Prostou kopii rodného listu dítěte

4. Prostou kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který podává žádost

Na dokumentech nesmí chybět podpisy zákonného zástupce dítěte. Pokud nemáte možnost vytisknout si tiskopisy zde, případně kopírovat vlastní dokumenty, tak kontaktujte ředitelku školy (telefon: 723 345 317, email: skolanovavenn@seznam.cz) nebo učitelku MŠ Kateřinu Krásnou (telefon: 723 336 099) a tiskopisy si můžete po předchozí domluvě ve škole vyzvednout, a následně také odevzdat.

Doklady se podávají:

 • datovou schránkou (ID datová schránka školy: e94pe7k)
 • emailem (s elektronickým podpisem)
 • poštou
 • osobně vložíte do poštovní schránky u vchodu školy, případně předáte po předchozí domluvě ve škole osobně učitelce MŠ nebo ředitelce

Důležité informace o zápisu:

Po doručení žádosti vám bude přiděleno a zasláno (emailem nebo poštou) registrační číslo.

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka školy dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád do 30 dnů od podání žádosti. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na hlavních vchodových dveřích školy a na webu školy po dobu 15 dnů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34 b školského zákona).

Doložení řádného očkování dítěte je podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud bude v červnu situace z epidemiologického hlediska příznivá, uspořádáme pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.   Z důvodu mimořádných protiepidemických opatření bez přítomnosti dětí a rodičů.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž přihlásí k zápisu a taktéž i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do 1. ročníku základní školy:

Rodný list dítěte a svůj OP (scan, kopie), u cizinců pas a povolení k pobytu

Pokud nemáte možnost si dokumenty zde vytisknout, lze si je po předchozí domluvě vyzvednout ve škole u učitelky MŠ Dany Kadeřávkové (telefon: 777 095 058), nebo u ředitelky školy.

Vyplněné dokumenty rodiče odešlou – nejlépe do 14. dubna 2021 do školy (po domluvě s ředitelkou školy bude akceptován i pozdější termín).

Máte možnost dokumenty zaslat:

 • poštou
 • datovou schránkou (ID datová schránka: e94pe7k)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen obyčejný email)
 • osobně vloží do poštovní schránky u vchodu školy, případně po domluvě předá učitelce MŠ nebo ředitelce.

Další záležitosti a informace k zápisu budou řešeny jen s těmi, kteří zašlou dokumenty potřebné k přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Ve školním roce 2021/2022 bude probíhat výuka i nadále ve třech třídách (Malotřídní základní škola s I. stupněm ZŠ se třemi třídami). Všechny pomůcky a potřeby naši prvňáčci dostanou z finančních prostředků od zřizovatele a MŠMT.

 • Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
 • Úspěchy našich žáků ve vzdělávání v národním testování SCIO (více na webu školy)
 • Postupné vylepšování exteriéru i interiéru školy (nový nábytek ve třídách…atd.)
 • Sport – každý školní rok: plavecký výcvik, výuka bruslení, lyžařský kurz (SKI areál Ještěd), Děti na startu (hry všestrannosti), na škole kroužek „Mažoretky“
 • Environmentální a ekologická výchova (eko centra, projektové dny, soutěže atd.)
 • Šablony II – nový interaktivní panel, tablety, počítače – používané denně ve výuce
 • Práce s žáky se specifickými výukovými problémy (integrace, inkluze)
 • Rodinné prostředí – vytváření kladného postoje ke kamarádům a k místu, kde žijeme
 • Školní družina pro všechny žáky 1. – 5. ročníku, provoz 6, 15–16, 30 hodin.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole pro zapsané děti a jejich rodiče i motivační část zápisu, aby o ni nepřišli. Bude zaměřena na seznámení se s prostředím školy, výukovým programem, učiteli a prostory školy.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Přerušení provozu MŠ i ZŠ

Na základě vládních opatření přerušujeme k 1. 3. provoz MŠ i ZŠ.

Aktuální informace MŠMT naleznete na odkazu níže.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Žáci 3. a 4. ročníku pokračují v distanční výuce jako doposud.

Žáci 1,, 2. a 5. ročníku opět zahájí distanční výuku v pondělí 1. 3. v režimu jako na podzim. Konkrétní informace obdrží žáci od vyučujících učitelek.

Třída MŠ Sovičky: většina dětí má povinné předškolní vzdělávání. Rodiče budou kontaktováni paní učitelkou.

Třída MŠ Žabičky: učitelky vypracují inspirace na domácí aktivity, které budou k dispozici na webových stránkách, popřípadě po domluvě zaslány e-mailem.

Stravování: Žákům s distanční výukou jsou obědy automaticky odhlášeny. Rodiče žáků, kteří mají zájem o školní dotované stravování musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí stravování do 28. 2. na tel.: 773 655 128 nebo 723 336 221. V případě malého zájmu nebude školní kuchyně v provozu. Děkujeme za pochopení.

Informace k ošetřovnému naleznete zde. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace SRPŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k neuhrazenému vyúčtování školního roku 2019/2020 a neuhrazeným zálohám na školní rok 2020/2021 (na celý školní rok 2020/2021 je to  částka 800,-) jsme nuceni Vás vyzvat i touto cestou.

Pokud si nejste jisti, zda máte vše uhrazeno, zkontrolujte své e-mailové schránky.

V období od 14. 2. – 16. 2. 2021 byl všem, koho se neuhrazená platba týká zaslán e-mail s vyčíslenou částkou, kterou je potřeba uhradit na číslo účtu SRPŠ s přiděleným VS Vašeho dítěte.

Chápeme Váš postoj k platbě zálohy na kulturní akce, v době, kdy je takových akcí minimum, i přes to se škola snaží dětem jejich pobyt ve škole a školce zpestřit a akce v plánu jsou. Ty se budou platit ze záloh, a pokud zálohu neuhradíte, pak se Vaše dítě nemůže akce účastnit.

Vámi uhrazené zálohy jsou každoročně vyúčtovány po ukončení daného školního roku a nevyčerpané prostředky jsou vráceny na Váš účet.

Dne 25. 6. 2018 si členové na pravidelné schůzi SRPŠ odhlasovali výši záloh na kulturní akce v hodnotě 500,-/ pololetí.

Může se stát, že nebudete moci uhradit celou částku 500,-, není problém se s námi spojit, případně s paní ředitelkou a vyřešíme platbu individuálně. Z časových důvodů nelze řešit platby za jednotlivé akce u každého dítěte zvlášť.

Pokud jste platbu již uhradili, děkujeme Vám.

S díky za Vaši vstřícnost a spolupráci

za SRPŠ Ivana Slámová

Aktuálně k výskytu Covid 19 v MŠ

Oddělení Žabiček

V oddělení Žabiček byla při testování odhalena pozitivita na Covid 19 u dítěte, které navštívilo toto oddělení ještě v pondělí 15. 2. a proto se povinná karanténa pro děti, které byly v MŠ v tento den prodlužuje do čtvrtka 25. 2. včetně. Pokud se u někoho objeví příznaky nemoci, bude dle KHS nutné test opakovat, aby se vyloučilo, že neonemocněly až na konci inkubační doby. V takovém případě kontaktujte dětského lékaře.

Dětem, jejichž rodiče akceptovali upozornění na možnost výskytu viru a děti do školky v pondělí již nedali, karanténa končí v neděli 21. 2. (karanténa se počítá 10 dní od posledního dne možné nákazy).

Vzhledem k tomu, že jsou obě učitelky v karanténě právě do 25. 2. bude provoz oddělení obnoven v pátek 26. 2. a pouze pro děti, které nevykazují ani sebemenší příznaky nemoci. Za příznak budeme považovat i rýmu, pokašlávání či zarudlé oči apod.

Na základě zkušeností z minulých dní a doporučení KHS jsme se rozhodli přísně zachovávat homogenitu skupin a proto neumožňujeme Žabičkám, kterým karanténa skončila již v neděli, navštěvovat v následujícím týdnu oddělení Soviček. Děkujeme za pochopení.

Děti, které se budou po karanténě vracet do MŠ od 26. 2. prosíme nahlaste předem formou SMS na tel.: Žabičky 723 336 099, Sovičky 720 196 384.

Oddělení Soviček

Oddělení Soviček bude fungovat i nadále v omezeném čase a to od 6. 15 hodin do 14.30 hodin. Do školky se můžou vrátit pouze děti, jimž byla izolace prokazatelně ukončena. Protože k ukončení dochází ve většině případů pouze po telefonické konzultaci s lékařem, nebudeme akceptovat sebemenší příznak nákazy, protože v takovém případě může být dítě infekční i po uplynutí desetidenní izolace. Počítejte prosím s tím, že rodiče nezdravého dítěte budou kontaktování a vyzváni k jeho vyzvednutí i během dne.

Doplňující informace k testování MŠ na Covid 19

Pokud se u někoho, kdo je nyní v karanténě (viz. informace níže) objeví příznaky onemocnění Covid 19, nemusíte čekat na sobotní hromadné testování v mateřské škole. Máte možnost nechat dítě otestovat dříve v kterémkoliv odběrovém místě. Žádanky budou během dnešního dne vystaveny, není nutno kontaktovat dětského lékaře. I výsledek individuálně provedeného testu bude sledovat KHS a bude zohledněn v dalším postupu při stanovování karantény v naší MŠ.

Aktuality k provozu MŠ

Od úterý 16. 2. na základě nařízení KHS uzavíráme oddělení MŠ Žabičky. Všechny děti, které chodily do školky od 8. 2. do 15. 2. jsou s okamžitou platností v karanténě a to i v případě, že navštívily školku pouze jeden den. Toto nařízení se týká i dětí z oddělení Soviček. Děti podstoupí hromadné testování na Covid 19 a to v sobotu 20. 2. v 9.30 hodin v MŠ v Nové Vsi nad Nisou (je zajištěn mobilní testovací tým). Všechny děti i doprovod musí mít po celou dobu řádně nasazenou roušku a dodržovat nařízené rozestupy. Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, že děti nebudou ve vzájemném kontaktu. Karanténa se v tuto chvíli netýká rodičů a rodinných příslušníků a potrvá minimálně do 21. 2. V případě výskytu pozitivity u některého dalšího dítěte se bude vycházet z konkrétního data poslední návštěvy školky daného dítěte. Prodloužit se může až do 25. 2.

Od úterý 16. 2. obnovujeme provoz oddělení Soviček, pouze však v omezeném čase a to od 6.15 do 14.30 hodin. Ve školce bude přítomna pouze jedna učitelka, ostatní personál je v karanténě. Do karantény nastupují i Sovičky, které navštěvovaly minulý týden oddělení Žabiček!!! Do školky mohou nastoupit pouze děti, jimž dle evidence KHS nařízená karanténa řádně vypršela.