Oznámení o změně poplatků

Od 1. 9. 2020 se zvyšuje poplatek za mateřskou školu z 300 Kč na 400 Kč a to z důvodu zvýšených provozních nákladů. Děti s povinnou docházkou tj. poslední rok před nástupem do základní školy tento poplatek neplatí. Zvyšuje se též poplatek za školní družinu a to ze 100 Kč na 150 Kč.

Oznámení o přerušení provozu MŠ během prázdnin

Po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude přerušen provoz mateřské školy a školní družiny v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

Mateřská škola – přerušení provozu od 1. 7. 2020 do 21. 8.2020 (provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 24. 8. 2020

Výše úplaty pro přihlášené děti k prázdninovému provozu v mateřské škole v měsíci srpnu 2020 je stanovena na 100,- Kč.

Školní družina – přerušení provozu po celou dobu hlavních prázdnin (1. 7. 2020 – 31. 8. 2020).

Zahájení školního roku 2020/2021 v úterý 1. 9. 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Pokyny k otevření školy a školky

25. května 2020 opět otevíráme.

Pokyny pro MŠ i ZŠ:

Prosím o dodržení pokynů, které byly uveřejněny na webových stránkách školy dne 6. 5. 2020.

Upřesnění pro MŠ: příchod do 7, 50 hodin (aby se děti a rodiče nepotkávali ve větším množství před školou). Dodržujte rozestupy dle značek.

Rodiče dětí, které již do MŠ nenastoupí si mohou vyzvednout po telefonické domluvě s učitelkou MŠ věci (sbalené věci předá učitelka v domluvený čas u vchodu).

Upřesnění pro ZŠ: vzhledem k počtu přihlášených žáků bude pouze 1 skupina, ta bude přicházet do školy na 8, 00 hodin (prosím o dodržení času – při časnějším příchodu by se žáci potkávali s dětmi MŠ a při pozdějším příchodu nebude u vchodu již služba, která by je vpustila a odvedla, nebudou do budovy vpuštěni). Při vyzvedávání dítěte ze skupiny zvoňte na červenou třídu. Při příchodu před školu dodržujte rozestupy dle značek.

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 19. 5. 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Informace k platbám

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT a rozhodnutí ředitelky školy bylo stanoveno:

  • Stravné za květen a červen uhradí rodiče dětí, které se PŘIHLÁSÍ k nepovinné školní docházce do ZŠ (+přihláška ke stravování) a k docházce do MŠ od 25.5. do 30. 6. 2020 v plné výši za každý měsíc.
  • Poplatky MŠ (pro přihlášené) byly stanoveny takto: duben 100,- květen 200,- červen 300,-. Poplatky neplatí děti v posledním roce MŠ a s odkladem PŠD (povinná docházka)
  • Rodiče dětí, které se NEPŘIHLÁSÍ k docházce do ZŠ a MŠ – platby za stravné již neposílejte. Poplatek MŠ za děti, které nebudou docházet do konce školního roku se snižuje na 100, – za každý měsíc, tzn. za duben, květen a červen celkem 300,-.
  • Poplatek za školní družinu již neplaťte, protože až do konce školního roku nebude ŠD v klasické formě fungovat.
  • Vyúčtování všech plateb a vrácení přeplatků proběhne začátkem července. Po uzávěrce k 30. 6. 2020.

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 7. 5. 2020

Marcela Kisilová, vedoucí školní jídelny

Hodnocení žáků ZŠ za druhé pololetí

Informace ředitelky školy k postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Nová Ves nad Nisou za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 upravuje vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb. a metodický pokyn k vyhlášce (v příloze).

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy musí tuto situaci zohlednit.

Při hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se zohlední:

  • Podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (do 10. března 2020).
  • Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
  • Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

Termín předání vysvědčení připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní postup bude zveřejněn zejména na webových stránkách naší školy (www.skolanovavesnn.cz).

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 11. 5. 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Vyjádření pedagogické komory k otevření mateřských škol

Dle platné legislativy je uzavření i otevření mateřské školy plně v kompetenci ředitele školy. Do této kompetence přijatá krizová opatření nijak nezasáhla. Ředitel školy ale musí nejprve omezení nebo přerušení provozu MŠ projednat se zřizovatelem (ideální je, když se shodnou, ale pokud ne, konečné rozhodnutí a především zodpovědnost je plně na řediteli školy). To se týká i obnovení provozu MŠ.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

Tento výklad potvrzuje i ministerstvo školství na svém webu:

Mateřské školy
– Manuál k provozu mateřských škol je ke stažení ZDE. Pravidla týkající se nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující.
– Provoz MŠ vláda nezakázala. Uzavření či znovuotevření školy vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Ohledně podmínek pro přiznání ošetřovného se obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. – Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje omezení 15 dětí. Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školku, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. 
Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění.
– Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky.
– Pro lesní MŠ platí stejná pravidla jako pro MŠ běžné. Většina jejich činností je venku, nejsou však ve veřejném prostoru, ale na svém pozemku, proto nemusí mít roušku.
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Pedagogická komora připravila pro ředitele škol a rodiče editovatelnou verzi povinného čestného prohlášení, kterou naleznete v příloze tohoto e-mailu (společně s návrhem, co lze do tohoto dokumentu doplnit). Čestné prohlášení je povinné od 11.5.2020 nejen pro MŠ, které obnovují provozy, ale rovněž pro ZŠ. Podepisuje ho zákonný zástupce dítěte/žáka. Výklad k čestnému prohlášení si můžete přečíst zde: https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/cestne-prohlaseni-editovatelna-verze.html

Výše citovaná vyhláška umožňuje řediteli školy mateřskou školu nejen uzavřít, ale rovněž “omezit provoz”. Toho lze využít při otevírání MŠ, a to tak, že nebude provoz obnoven plně pro všechny děti a v režimu, který platil před uzavřením MŠ. Ředitel školy ale musí určit pravidla, která budou platit v době, kdy je v mateřské škole “omezený provoz”

Zároveň s otevřením mateřské školy bohužel přijdou všichni rodiče dle aktuálně platné legislativy o nárok na ošetřovné (pokud MŠ uzavřena nebyla, nemohli si o něj ani zažádat). Pedagogická komora to považuje za diskriminaci, protože rodiče neměli na rozhodnutí, zda se MŠ uzavře či nikoliv žádný vliv. Proto jsme dali podnět úřadu Veřejného ochránce práv, který ho přijal jako oprávněný a bude se jím zabývat. Paralelně o tomto problému intenzivně jedná vláda. Možná k tomu vláda vydá speciální opatření v průběhu května… Protože situace je značně nepřehledná a změny v legislativě přicházejí ze dne na den, doporučujeme otevírat mateřské školy až s prvním stupněm ZŠ, tedy od 25. 5. 2020.

Při chaosu, který aktuálně panuje, je obtížné vyznat se v tom, co je závazné a co jen doporučené. Proto jsme zpracovali přehled krizových opatření, která musejí školy dodržet (vše ostatní v manuálech a na webu MŠMT jsou pouze nezávazná doporučení…): https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/aktualni-tema-platna-krizova-opatreni.html

Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na naši petici k situaci v mateřských školách a ošetřovnému (budeme rádi, když ji podpoříte): https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/petice-za-jednoznacna-pravidla-pro.html

Nejaktuálnější informace k současné situaci naleznete vždy na volně přístupné facebookové stránce Pedagogické komoryhttps://www.facebook.com/PedagogickaKomora/

Vyjádření členů Pedagogické komory k aktuální situaci naleznete zde:
https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/pedagogicka-komora-skoly-v-dobe.html
https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/04/pedagogicka-komora-skoly-v-dobe.htmlhttps://www.pedagogicka-komora.cz/2020/04/aktualni-tema-stanoviska-k-planum-msmt.html

Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

podle souboru hygienických pokynů pro MŠ  specifikujeme podmínky, za kterých bude obnoven provoz mateřské školy do konce června 2020.

Vnímáme, že rodiče mohou mít obavu své dítě za stávající situace do mateřské školy dávat. Proto potřebujeme nejpozději do 13. 5. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku vašich dětí do MŠ, abychom dle vašeho zájmu mohli rozhodnout o termínu a podmínkách znovuotevření MŠ. Prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně a své stanovisko potvrdili v dotazníku, který je na webových stránkách školy. Dotazník je možné poslat na email školy, vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy, zaslat poštou.

Termín otevření mateřské školy – po dohodě se zřizovatelem je předpokládané znovuotevření mateřské školy stanoveno na 25. 5. 2020 (stejně jako u základní školy).