Plavecký výcvik

I sovičky se od 6. 9.  do 21.9. 2023 zúčastní lekcí plavání v jabloneckém bazénu.

Celkem 10 lekcí, na které budeme mít společný autobus se ZŠ, probíhá v dopoledních hodinách. Vyučování vede plavčík, zaměstnanec bazénu. Obě třídní učitelky jsou na lekcích přítomny.

PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ O PLAVECKÝ VÝCVIK ZÁJEM, O NAHLÁŠENÍ DĚTÍ.

Plavecký výcvik a dopravu hradí rodiče. Na plavecký výcvik většina ZP přispívá až 100%. S dokladem o zaplacení je třeba navštívit vaši ZP.

Bližší informace naleznete ve třídě a na nástěnce v šatně soviček.

Třídní schůzky pro MŠ

Vážení rodiče, zveme Vás na informativní schůzky MŠ, pořádané ve čtvrtek 4. 5. 2023 ve třídě Žabiček od 16.00 hod.

Po seznámení s všeobecnými informacemi a programem školy v závěru školního roku se můžete individuálně informovat na své dítě v jednotlivých třídách.

Nadále platí též možnost domluvit si s p. učitelkou samostatnou schůzku v čase, který Vám vyhovuje a je mimo její pracovní dobu.

Třídní schůzky v ZŠ

Konzultační třídní schůzky proběhnou v úterý 25. dubna. Časy konzultací sdělí učitelky v žákovské knížce nebo prostřednictvím třídní WhatsApp skupiny.

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v úterý 2. května 2023 od 13 hodin do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Přihlášku a list si vyzvedněte od 1. 4. do 28. 4. 2023 v MŠ u paní učitelky Dany Kadeřávkové nebo vytiskněte ze zde přiloženého souboru.

Pro děti, které k 31.8.2023 dosáhnou 5 a více let je předškolní vzdělávání povinné.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do mateřské školy v tomto termínu, lze si domluvit s paní ředitelkou termín náhradní.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přinese zákonný zástupce:

  • Vyplněnou přihlášku do MŠ, včetně kontaktů a e-mailové adresy.
  • Doložení řádného očkování dítěte – vyplněný evidenční list a potvrzený pediatrem. Nemusí dokládat děti v povinném předškolním vzdělávání, které dovrší 5 let k 31.8. 2023.
  • Rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie a svůj občanský průkaz.
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce). U cizinců doklad o délce pobytu v ČR.

Neformální setkání s rodiči budoucích předškoláčků se uskuteční v červnu.

Těšíme se na Vás!

Zápis ukrajinských dětí do MŠ

Pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a dětem, kterým bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR, je termín zápisu do MŠ shodný se zápisem běžným, tedy:

2. května 2023 od 13 hodin do 16 hodin.

Při zápisu předloží zástupce dítěte vízový doklad dítěte, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, doklad pro doložení místa pobytu.

Informace k dotacím

Národní plán obnovy vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměrovat Českou republiku k zelené a digitální budoucnosti. V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) je soustředění se na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Naše škola podala žádosti o dotace pro mateřskou i základní školu, které ji byly MŠMT v roce 2022 schváleny a přiděleny z Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU na:

Pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí:

– ve výši 36 000,- Kč pro základní školu

– ve výši 32 000,- Kč pro mateřskou školu.

Za tyto finanční prostředky byly do školy zakoupeny digitální učební pomůcky – zařízení, programy, aplikace v elektronické podobě, které podporují získávání a osvojování znalostí a dovedností především prostřednictvím vizualizace, manipulace, experimentování (tablety, robotické stavebnice atd.).

Na prevenci digitální propasti v základní škole ve výši 18 000,- Kč – Z dotace byly pro žáky zakoupeny tablety.

Na individuální nebo skupinové doučování žáků základní školy – Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Finanční prostředky byly poskytnuty: leden–srpen 2022/ září–prosinec 2022/ leden–srpen 2023.

Šablony II – v roce 2022 byl ukončen projekt Šablony II, na který získala škola z MŠMT na základě žádosti finanční prostředky ve výši 729 296,-Kč. Tento projekt nám umožnil další aktivity společného vzdělávání (financovat projektové dny, výjezdy, besedy atd) financovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, nákup učebních pomůcek. Cílem byl rozvoj pedagogických pracovníků a zlepšování kvality vzdělávání a zajišťování úspěchu každého žáka.

Šablony III – v roce 2023 pokračuje projekt Šablony III, na který získala škola z MŠMT na základě žádosti finanční prostředky ve výši 480 221,- Kč. Z projektu škola financuje hlavně aktivity, které jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT, nákup učebních vzdělávacích pomůcek.