Hodnocení uplynulého školního roku

Bilance ředitelky školy

V měsíci srpnu uplynul jeden rok, kdy jsem ředitelkou zdejší školy. Nastala tedy vhodná příležitost bilancovat uplynulé období a výhled do budoucnosti školy.

Mé vize a cíle jsou pořád zaměřené hlavně na specifika naší školy v souladu s potřebou uspět v konkurenci městských škol, budovat pozitivní image školy, bránit odlivu žáků do okolních škol. Myslím si, že to se nám v rámci možností daří.

Základní škola

V loňském školním roce 2018/ 2019 nastoupilo do 1. ročníku 11 prvňáčků, letos v září to bude 7 prvňáčků.  Moc mě těší, že zájem o naši školu se zvýšil – což se projevilo na počtu žáků. V základní škole je za rok nárůst žáků o 55%. Určitě tak velký nárůst žáků byl i z toho důvodu, že se mi podařilo 1. září 2018 po 25 letech otevřít druhou třídu základní školy a rozšíření školy na celý 1. stupeň (tedy 1. – 5. ročník).

Plánuji, že od školního roku 2020/2021 rozšířím naši školu o další třídu základní školy. Doufám, že budeme tedy od 1. září 2020 základní škola se třemi třídami 1. stupně. Přesto, že se naše škola bude rozšiřovat, chtěla bych zachovat individuální přístup k žákům, věnovat se žákům nadaným, ale i těm, co mají problémy či poruchy učení, naplněnost tříd bude maximálně do 20 žáků. V tuto chvíli musím zmínit dotazy několika rodičů, kteří mají obavy, aby pro jejich děti bylo volné místo u nás v základní škole a byly přijaté.   

Mateřská škola

Mateřská škola se s nedostatkem dětí nepotýkala, byla již několik posledních let naplněná do plné kapacity (26 dětí). V letošním roce, ale zájem i o naši školku vzrostl natolik, že jsem v době zápisu řešila rozšíření kapacity mateřské školy (schválit musí zřizovatel, krajský úřad, hygiena), ale i hledání a zajištění vhodných prostor pro další třídu. V měsíci červnu jsem získala všechna povolení a mohlo se začít s přípravami (trvají dodnes) tak, aby 1. září 2019 v naší obci byla poprvé ve své historii otevřena druhá třída mateřské školy. Kapacita mateřské školy se zvýšila z 26 dětí na 40 dětí. V bývalé keramické dílně vzniká nová třída pro předškolní děti, které mají povinnou školní docházku. Výhodné je to i z několika důvodů, například usnadnění přechodu do základní školy, ale i to, že se budou více setkávat se svými budoucími spolužáky ze základní školy.

Celkově v počtu dětí navštěvujících naši školu a školku vidím velký úspěch v tom, že se mi za první rok podařilo zvednout počet dětí dvojnásobně! Ve školním roce 2017/2018 byl celkový počet dětí 36 (MŠ a ZŠ). Ve školním roce 2019/2020 bude celkový počet dětí v naší škole 70 (MŠ a ZŠ).  

Dotace

Úspěšně dopadly žádosti:

  • dotace na dopravu na plavání, takže děti měly dopravu do bazénu a zpět zdarma
  • rozvojový program – pro mateřskou školu, zvýšil se úvazek pro učitelku. Od září 2019 budou v naší mateřské škole celkem 4 učitelky mateřské školy na plný úvazek (to nebylo v naší škole nikdy).
  • rozvojový program – pro základní školu, zvýšil se úvazek pro učitelku. Od září 2019 nemusíme spojovat třídy, jak tomu bylo vloni – v základní škole budou vyučovat celkem 3 učitelky.
  • MŠMT projekt – podpora vzdělávání formou Šablon, projektové vzdělávání v ZŠ, MŠ, ŠD bude od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 celková částka na projekt, kterou naše škola získá 725 816,- Kč. V mateřské škole bude projekt zaměřen na usnadnění přechodu do ZŠ, využívání ICT, nové výukové metody, projektové dny se zaměřením na environmentální výchovu, atd. V základní škole bude projekt zaměřen na využívání ICT ve výuce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny se zaměřením na environmentální výchovu, besedy s odborníky, atd. Ve školní družině bude projekt zaměřen na projektové dny ve školní družině i mimo, besedy, atd.

Větší počet žáků v naší škole se projevil i na zvýšené pracovní příležitosti v naší obci. V měsíci červenci probíhaly pohovory na pracovní místa – přijala jsem 3 nové učitelky do mateřské školy, 1 učitelku do základní školy a dvě kuchařky do školní jídelny.

Úspěšná bilance školního roku

Uplynulý školní rok přinesl také hodně zajímavých akcí a událostí. Školáci měli pestřejší hodiny tělesné výchovy – proběhla výuka bruslení a plavání. Poměřili jsme své vědomosti na celostátní úrovni s ostatními školami formou SCIO testování žáků 3. ročníku a opět jsme měli celkově nadprůměrné výsledky. Od září 2019 bude ve škole nový kroužek „Mažoretky“ (více letáček).

Postupně se vylepšuje exteriér i interiér školy – nová fasáda, nová okna, nová střecha, oprava vody, odpadů, osvětlení, nové vybavení ve všech třídách i školní jídelně, nové šatny, vybavení sborovny, nové linoleum, vybavení školní kuchyně včetně konvektomatu, nová výmalba místností, oplocení, atd. Troufnu si říct, že budova školy je již dnes pýchou obce a zřizovatel na ni může být náležitě hrdý.

Zde musím poděkovat zřizovateli za zájem o vylepšování naší školy a velikou finanční podporu a to konkrétně panu starostovi, místostarostovi a některým zastupitelům.

Chtěla bych poděkovat i našim sponzorům, kteří nám pomáhají finančně, materiálně, ale i pomocí při akcích školy – rodičům, členkám SRPŠ paní Ivaně Slámové a Kateřině Tuláčkové, paní Karolíně Peroutkové za internetové stránky školy, členkám školské rady.

Doufám, že mi bude umožněno i nadále pokračovat ve vylepšování naší školy. Myslím si, že škola by měla být centrem dění v obci, aby se zde děti vzdělávaly moderně s ohledem na jejich potřeby a lidé se ve škole rádi potkávali a rádi se sem vraceli. Plánů a nápadů mám spoustu!

Mgr. Jana Fialová

ředitelka školy